Är du osäker, orolig, skrämd? Rentav skräckslagen?

Ser du faror och hot överallt? Du är inte ensam!

Gå samman med dina antropologkollegor i en diskussion om allt som är

FARLIGT!

Sveriges Antropologförbunds (SANT) årskonferens

fredag 8 – söndag 10 maj 2020

Lunds universitet

Antropologer har alltid vetat att socialt liv i grunden handlar om att hantera risker och hot. Faror lurar långt borta och nära, i omvärlden ”därute” men även bland våra närmaste och, inte minst, inom oss själva. Som ju Mary Douglas poängterat, så oroas vi ju av det mesta som vi inte klarar av att kategorisera.

Hur uppfattar och tolkar människor det farliga, vad innebär egentligen farofyllda liv? Hur skyddar vi oss, hur bemöter vi hot som riktas både mot och från vår naturliga omgivning, vår sociala omvärld och, inte minst, vårt eget inre? Hur skapar vi ontologisk förutsägbarhet, en första förutsättning för att klara av ett vardagsliv? Behöver vi en ”farlighetens antropologi”? Hur skapar nya ”renheter” nya faror – kan vi uppdatera Purity and Danger till vår egen samtids virtuella hot, påstådda risker och verkliga faror? Och hur hanterar vi antropologer farliga fält utan att själva bli traumatiserade eller offer?

När faran lurar runt hörnet – vad gör vi?

Kom till 2020 års SANT-möte – det farliga konfronterar man bäst tillsammans!

Avdelningen för Socialantropologi i Lund välkomnar paneler och individuella papers på teman relaterade till faror, risk, hot, rädsla och mänsklig strävan efter trygghet. Definitionen är bred – det mesta är farligt! – och vi tar tacksamt emot även förslag på paneler och papers på andra teman.

Förslag kan ges på svenska eller engelska. Skicka titeln på era paneler eller papers, ett abstract (högst 200 ord), namn och kontaktuppgifter till: tova.hojdestrand@soc.lu.se.

Deadlines för paneler: 10 januari. För individuella papers 24 januari.

Are you insecure? Worried? Scared, or even petrified?

Do you see risks and threats all around you? You are not alone!

Join your anthropology colleagues to discuss

DANGER!

at the annual conference of

SANT, the Swedish Anthropological Association

Friday 8 – Sunday 10 May 2020

Lund University

Anthropologists have always known that social life is essentially about coping with threats and risks. Danger is ’out there’, within our most intimate circles and, even, within ourselves. If this is not scary enough, there is the inevitable menace of any ‘matter out of place’, as Mary Douglas once pointed out.

Ontological security is central to the everyday lives of the people we study. How do people make secure lives despite of the dangers around them? How do we understand, interpret, and cope with natural, social, spiritual and other, unknown, threats? What are dangerous lives really like? How are new ‘purities’ engendering new dangers – can we update Douglas’ insights to the 21st century, with its mediatized diffusion of virtual threats, fake risks and real perils? Do we need an anthropology of danger? And how do we ethnographers study danger without ourselves becoming victimized or traumatized?

Danger is all around us – what to do?

Join us at the 2020 SANT meeting – dangers are best faced together!

The Division of Social Anthropology in Lund welcomes panels and papers on topics related to danger, risk, threat, fear, and human efforts to stay safe. Our definition of ’Danger’ is broad, and we gladly welcome panel proposals or papers on other topics as well.

Submissions can be made in Swedish or English. Please send the title of your panel or paper, an abstract (max 200 words), your own name and contact information to tova.hojdestrand@soc.lu.se.

Deadline for panels: 10 January. Individual papers: 24 January.
december 11, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade